RVS LeefstijlAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RVS LEEFSTIJL

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RvS Leefstijl: Het bedrijf en de Leefstijlcoach en/of Personal trainer die de begeleiding verzorgt.
Cliënt: de persoon aan wie door de leefstijlcoach advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach wordt
uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de leefstijlcoach is
verwezen.
Artikel 2: Algemeen
RvS Leefstijl geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij
onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per
direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3: Basis
RvS Leefstijl kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door
een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de
verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden
zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij RvS Leefstijl hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Indien de cliënt binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip bericht van verhindering aan de
leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is RvS Leefstijl gerechtigd om de
kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende
afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt
bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande
gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00
uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van het programma deelt RvS Leefstijl de cliënt mondeling of schriftelijk
mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke
heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. RvS Leefstijl is
gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene
prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De
leefstijlcoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een
tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 6: Intellectueel eigendom
RvS Leefstijl behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,
plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en
kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin
genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel
noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter
hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden
gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de
leefstijlcoach verstrekt zijn.
Artikel 7: Betaling
Betaling aan RvS Leefstijl dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt dient de betaling
voorafgaand aan de start van een programma in zijn geheel, of binnen de afgesproken termijn(en), voldaan te hebben. Bij aanvang van het programma dient de (termijn-)betaling, zoals afgesproken bij inschrijving, voldaan te zijn. Bij betaling in termijnen dient de cliënt in week 4 en week 8 de volgende termijnen te voldoen. Betaling in termijn is alleen mogelijk bij een programma van 12 weken of langer. Bij inschrijving voor een programma gaat de cliënt ten alle tijden ook een betalingsplicht aan.
Indien de betaling zestig dagen na inschrijving niet is voldaan, is RvS Leefstijl gerechtigd om
met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over
het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met
de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan
kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
RvS Leefstijl heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op
te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of
waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege
ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend
onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding gelede schade.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van RvS Leefstijl is naar zijn aard resultaatgericht
zonder dat resultaat te garanderen. RvS Leefstijl sluit elke aansprakelijkheid uit ter
zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de
opvolging door de cliënt van door RvS Leefstijl verstrekte adviezen, tenzij sprake is
van opzet of grove schuld van de kant van RvS Leefstijl.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade,
waartegen RvS Leefstijl verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in
acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies
van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt
door opzet of grove schuld door derden is RvS Leefstijl nimmer aansprakelijk.
Indien de assuradeur van RvS Leefstijl om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, zal de aansprakelijkheid van RvS Leefstijl te allen tijde beperkt worden tot
ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. RvS Leefstijl is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die
voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RvS Leefstijl is
bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.